Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zaprasza do współpracy w Komisji Kwalifikacyjnej sprawdzającej kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Rozbudowujemy skład zespołu i poszukujemy osób chcących zostać członkiem Komisji Kwalifikacyjnej.

Zaangażujemy:

 • w przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje,
 • w prowadzenie szkoleń z zakres dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • we współdziałanie na rzecz rozwoju komisji kwalifikacyjnej.

Nasze wymagania:

 • spełnienie wymagań na członka Komisji kwalifikacyjnej określonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska dnia 1 lipca 2022 r. Poz. 1392, par. 8 pkt. 2,
 • znakomita znajomość branży energetycznej,
 • wykształcenie wyższe techniczne (elektryczne, mechaniczne, cieplne, gazowe),
 • minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy przy urządzeniach energetycznych z grupy 1, grupy 2, grupy 3, potwierdzone przez pracodawcę (byłego lub obecnego),
 • otwartość na nowe rozwiązania, technologie,
 • komunikatywność,
 • mobilność.

To oferujemy:

 • pracę dodatkową na podstawie umowy zlecenie lub na zasadach B2B
 • przyjemne wynagrodzenie
 • elastyczny czas pracy
 • niezbędne do pracy narzędzia
 • kontakt z doświadczonym zespołem
 • wsparcie zespołu administracyjnego
 • uczestnictwo w ważnych wydarzeniach Stowarzyszenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz lub zadzwoń: magdalena.chojnacka@srk.org.pl | +48 797 705 737

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Rozwoju Kadr z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29 lok. 800, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000265495, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9471937426;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • Podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  • Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, ale nie dłużej niż rok.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.