Rozdział I

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Kadr i zwana jest dalej Stowarzyszeniem, w skrócie-SRK.

2. Stowarzyszenie Rozwoju Kadr jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz społeczeństwa oraz swoich członków.

3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

 

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie posługuje się logo, wyróżniającym je wśród innych organizacji.

2. Logo Stowarzyszenia decyzją Zarządu może podlegać zastrzeżeniu.

 

Rozdział II

§ 4

1. Celami Stowarzyszenia są:

a) Podnoszenie konkurencyjności osób fizycznych i prawnych.

b) Działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

c) Propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości użytkowników energii w zakresie bezpieczeństwa i jej poszanowania.

d) Promocja i popularyzacja problematyki kultury bezpieczeństwa.

e) Promocja zdrowia.

f) Integracja środowiskowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

g) Integracja kulturalna, społeczna i zawodowa w obszarze UE

 

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) Propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

b) Organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i innych form działalności dydaktycznej, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

c) Propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie państwowych egzaminów kwalifikacyjnych.

d) Organizacja i reklama imprez krajowych i zagranicznych mających na celu działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności osób fizycznych i prawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

e) Działalność wydawniczą, edukacyjną, konsultingową, reklamową, doradczą i diagnostyczną.

f) Pomoc psychologiczną oraz prawną.

g) Stworzenie odpowiednio wyposażonego technicznie ośrodka doradztwa, diagnostyki, szkoleń.

h) Organizacyjne i finansowe wspieranie udziału członków Stowarzyszenia w imprezach związanych z działalnością promocyjną oraz statutową Stowarzyszenia.

i) Współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

j) Promocję celów Stowarzyszenia w Internecie oraz za pomocą nowoczesnych technologii i nośników, np. poprzez stworzenie stron www.

k) Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, tak krajowymi jak i zagranicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności z władzami regionu łódzkiego.

l) Propagowanie wiedzy o celach i formach realizacji założeń polityki Unii Europejskiej w dziedzinie podnoszenia konkurencyjności osób fizycznych i prawnych

m) Promocyjną współpracę z prasą, radiem i TV.

n) Działalność lobbingową i Public Relations.

2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie:

a) Wydawania książek, czasopism i wydawnictw periodycznych oraz w pozostałym zakresie wydawniczym.

b) Informatyki, przetwarzania danych oraz działalność związaną z bazami danych.

c) Działalność prawniczą.

d) Doradztwa w zakresie zarządzania.

e) Reklamy.

f) Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia.

g) Działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej.

h1)  Prowadzenia centrów kształcenia ustawicznego.

h) Pomocy społecznej.

i) Działalności usługowej.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak wymienionych w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu.

Rozdział III

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

a) posiadają kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

b) posiadają kwalifikacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

c) posiadają kwalifikacje w zakresie wspierania rozwoju człowieka;

d) działają na rzecz rozwoju nauki i techniki, promocji zdrowia i bezpieczeństwa;

e) dążą do podnoszenia konkurencyjności osób fizycznych i prawnych.

 

§ 9

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę teoretyczną, krytyczną, organizacyjną i popularyzatorską działalność kandydatów.

2. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

 

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b) prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności wynikającej z celów Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie,

c) korzystanie z zaplecza technicznego Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b) propagować i popierać cele Stowarzyszenia oraz brać aktywny udział w ich realizacji,

c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

d) uiszczać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych uchwałą Zarządu.

 

§ 11

1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie, po uprzednim uregulowaniu przez niego wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,

b) śmierci członka,

c) zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

d) zaprzestania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na drodze uchwały w następujących przypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach, o której mowa w ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie.

 

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§ 14

1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestnictwa we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także korzystania z zaplecza technicznego stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd. Członkowie honorowi i wspierający nie mają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia. Są też zobowiązani przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia i postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej w stosunkach między członkami.

3. Członkowie wspierający nabywają członkostwo decyzją Zarządu, podejmowaną w formie uchwały. Członkowie honorowi przyjmowani są do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania podejmowaną na wniosek Zarządu.

4. Członkowie wspierający i honorowi mogą być pozbawieni członkostwa w drodze uchwały walnego Zebrania w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 3.

 

Rozdział IV

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

1. Kadencja władz, wymienionych w §15 lit. b) i c), trwa 10 lat.

2. Wyboru i powoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje się na Walnym Zebraniu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu.

3. Kolejnego wyboru Prezesa Zarządu dokonuje spośród siebie Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.

 

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko we władzach Stowarzyszenia. Wybory uzupełniające odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym.

 

§ 18

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie uchwały są podejmowane większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i jest wyznaczany nie wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

3. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia mogą być powzięte uchwały tego organu w drodze głosowania przeprowadzonego za pośrednictwem środków przeznaczonych do komunikacji na odległość, a w szczególności Internetu i faksu. Decyzję w przedmiocie powzięcia uchwał w formie określonej w niniejszym ustępie podejmuje Zarząd.

 

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania są:

a) Zwyczajne,

b) Nadzwyczajne.

 

§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a) Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z rocznej działalności Stowarzyszenia.

b) Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, szczególnie finansowej.

c) Udzielanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

d) Wybór Zarządu.

e) Wybór Komisji Rewizyjnej.

f) Nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

g) Rozwiązanie Stowarzyszenia.

h) Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

 

§ 21

1. Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd.

2. Nadzwyczajne Zebranie obraduje tylko i wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, określonymi we wniosku.

 

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 30% członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania na 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie może nastąpić – według wyboru Zarządu – drogą pocztową, drogą korespondencji mailowej, na wskazany przez członka adres lub w formie obwieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

§ 23

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mający czynne i bierne prawo wyborcze,

b) członkowie wspierający i honorowi mający głos doradczy.

 

§ 24

1. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu.

 

§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu

lub

b) Wiceprezes oraz jeden z Członków Zarządu.

3. Zarząd może udzielać innym osobom stałych pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia.

 

§ 26

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

d) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

e) Ustalanie wysokości składek członkowskich,

f) zmiana Statutu Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 27

1. Zarząd może powołać Biuro Zarządu i wykonywać swe zadania za jego pomocą.

2. Zarząd może zatrudniać pracowników dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym swoich członków.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zarząd w uchwale określa wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne, finansowe oraz ilość zadań i obowiązków przypadających do wykonania przez tego Członka.

 

§ 28

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, na pierwszym zebraniu.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z 7 dniowym wyprzedzeniem załączając porządek obrad. Zwołanie może nastąpić drogą elektroniczną.

2. W przypadku obecności wszystkich członków Zarządu możliwe jest podjęcie uchwały z zakresu nie objętego porządkiem obrad.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

5. Prezes Zarządu może skierować uchwałę do głosowania obiegowego. Do podjęcia uchwały w trybie obiegowym możliwe jest wykorzystanie drogi elektronicznej. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio, a protokół przesyła członkom Zarządu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, z wyjątkiem pierwszego składu Komisji Rewizyjnej.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

 

§ 30

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin na pierwszym zebraniu.

 

§ 31

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej upoważniony członek ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

b) składek członkowskich,

c) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

d) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

f) ofiarności publicznej.

 

§ 33

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

 

§ 34

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

§ 35

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez uchwałę Zarządu, powziętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 36

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością głosów.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Walne Zgromadzenie wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu likwidowanego majątku Stowarzyszenia.