BBS (BEHAVIOR BASED SAFETY) – PROGRAM REDUKCJI WYPADKÓW W MIEJSCU PRACY

Program BBS (behavior based safety) adresowany jest do przedsiębiorstw:

  • w których występują zagrożenia życia i zdrowia wynikające z błędu człowieka,
  • którym zależy na kształtowaniu bezpiecznych zachowań pracowników,
  • które w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy podejmują działania proaktywne.

Co to jest BBS?

Behavior-based safety (BBS) jest długotrwałym procesem wprowadzania zmian
w obszarze kultury bezpieczeństwa. Pozwala na włączenie wszystkich pracowników
w sprawy bezpieczeństwa poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za bezpieczeństwo innych. Jest to metoda polegająca na obserwacji „jeden na jeden” i pozytywnym wzmocnieniu, która ma doprowadzić do zmiany indywidualnych zachowań ryzykownych w miejscu pracy i zachęcić do przejawiania zachowań bezpiecznych. Metodologia programu behavior-based safety oparta jest na założeniu, iż bezpieczeństwo w miejscu pracy stanowi wynik połączenia trzech mierzalnych czynników: pracownika, otoczenia i zachowania pracownika.
Doniesienia z badań prowadzonych na świecie pokazują, że wprowadzenie metodologii opartych na systemach obserwacji zachowań pozwala w znacznym stopniu ograniczyć liczbę wypadków. Systemy obserwacji zachowań mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości zachowań bezpiecznych, wzmocnić zachowania bezpieczne, pomóc przy wczesnym rozpoznawaniu potencjalnego ryzyka, wzmocnić reguły, zmniejszyć błędy podczas wykonywania pracy, uświadomić rangę instruktaży stanowiskowych oraz dodatkowych szkoleń.

Etapy wdrożenia projektu:

  • analiza i diagnoza istniejącego stanu,
  • przygotowanie projektu „szytego na miarę potrzeb organizacji” (strona formalna
i praktyczna),
  • wdrożenie projektu do realizacji,
  • ewaluacja projektu.

Korzyści z wdrożenia BBS

  • organizacja zyskuje systemową metodę, która w połączeniu z dotychczasowymi narzędziami (instrukcje, szkolenia, oceny ryzyka, środki ochrony indywidualnej) będzie skutkowała redukcją liczby zachowań
  • wyraźna poprawa kultury bezpieczeństwa
  • zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych oraz redukcja wypadków nawet do 50%

Marta Znajmiecka-Sikora

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery, Instytutu psychologii UŁ. Od wielu lat specjalizuje się w zakresie psychologii zachowań bezpiecznych. Autorka wielu publikacji w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji, zasad motywowania do podejmowania zachowań bezpiecznych oraz zasad wdrażania programów profilaktycznych w tym BBS. Opracowała narzędzie do diagnozy kultury bezpieczeństwa oraz postaw wobec bezpieczeństwa.

Katarzyna Boczkowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ, biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii Kierownik Studiów Podyplomowych „Ergonomia, Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów zarządzania bezpieczeństwem, oceny ryzyka zawodowego Autorka wielu publikacji w obszarze kultury bezpieczeństwa i wdrażania BBS.