SZKOLENIE PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEŁOŻONYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO

Znakomita większość przełożonych uważa, że odpowiedzialnym za swoje bezpieczeństwo jest każdy pracownik. I niewątpliwie tak jest! Jednak warto pamiętać, że przełożony ponosi odpowiedzialność za organizację bezpiecznego miejsca pracy, jest zobowiązany do sprawowania właściwego nadzoru oraz modelowania właściwych postaw i zachowań wśród pracowników. Konsekwencje za niedopełnienie tych zadań wiążą się z odpowiedzialnością karną spoczywającą na przełożonych.

Cel warsztatów

Budowanie świadomości w zakresie ciążącej na przełożonych odpowiedzialności w zakresie tworzenia bezpiecznego środowiska pracy oraz nauka umiejętności modelowania bezpiecznych zachowań i pozytywnych postaw wobec bezpieczeństwa wśród podwładnych.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, kierowników i liderów oraz wszystkich tych, którzy nadzorują pracę pracowników.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 minut)

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla małych grup – maksymalnie 10-15 osób. Prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza uczeniu się przez doświadczenie, wytworzeniu osobistego zaangażowania, możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników oraz porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną i sprawdzaniu różnych działań w praktyce. W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

Program ramowy

  • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • Odpowiedzialności osób kierujących pracownikami za naruszenie przepisów BHP: karna, służbowa, wykroczeniowa, cywilna.
  • Studium przypadku – analiza odpowiedzialności pracodawcy i osób kierujących pracownikami za wypadek przy pracy.
  • Dlaczego pracownik podejmuje ryzyko w miejscu pracy?
  • Klasyczne błędy w percepcji ryzyka
  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik miał motywację do bezpiecznego wykonywania pracy?
  • Jak kształtować postawy pro-bezpieczne wśród pracowników

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów: psychologa i prawnika

dr Marta Znajmiecka-Sikora

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery, Instytutu psychologii UŁ. Od wielu lat specjalizuje się w zakresie psychologii zachowań bezpiecznych. Autorka wielu publikacji w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji, zasad motywowania do podejmowania zachowań bezpiecznych oraz zasad wdrażania programów profilaktycznych w tym BBS. Opracowała narzędzie do diagnozy kultury bezpieczeństwa oraz postaw wobec bezpieczeństwa.

mgr Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz

  • Prawnik
  • Właściciel firmy konsultingowej świadczącej usługi doradcze oraz szkoleniowe dla biznesu
  • Specjalista w dziedzinie prawa pracy oraz BHP w szczególności: prawidłowego zatrudniania i zwalniania pracowników, uprawnień pracowniczych, planowania i  rozliczania czasu pracy oraz dokumentacji pracowniczej