DIAGNOZA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Adresat

  • Organizacje, którym zależy na redukcji liczby wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
  • Organizacje, które dążą do poprawy standardów bhp
  • Organizacje, które chcą efektywnie zarządzać ryzykiem i kontrolować zagrożenia

Korzyści

  • Diagnoza mocnych i słabych stron organizacji w kontekście zarządzania bezpieczeństwem
  • Zwiększenie świadomości zagrożeń
  • Wzmocnienie wizerunku organizacji

Metody pomiaru

Diagnoza kultury bezpieczeństwa prowadzona jest za pomocą skróconej wersji Kwestionariusza do badania klimatu bezpieczeństwa 50 (KKB50). Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacyjnego systemu zarządzania,
z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur. Skrócona wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa zawiera 50 twierdzeń, które tworzą 10 filarów kultury bezpieczeństwa.

Filary kultury bezpieczeństwa

Badania prowadzone są metodą papier ołówek. Kwestionariusz posiada zadawalające właściwości psychometryczne. Więcej o narzędziu:
http://www.znajmiecka-sikora.com/wp-content/uploads/mozliwosci_diagnozy_kultury_bezpieczenstwa.pdf

Aby prowadzona diagnoza dała wymierne efekty konieczne jest przebadanie minimum 20% załogi z różnych szczebli (pracownicy produkcji, administracja, kierownictwo).

Od diagnozy do programu kształtowania właściwej kultury bezpieczeństwa

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy kultury bezpieczeństwa przygotowany zostaje szczegółowy raport. Zawiera on między innymi: analizę SWOT kultury bezpieczeństwa oraz rekomendacje do dalszych działań, adekwatne do uzyskanych wyników badań.

Kalkulacja cenowa

Cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości firmy i oczekiwań klienta.

Marta Znajmiecka-Sikora

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w  Zakładzie Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery, Instytutu psychologii UŁ. Od wielu lat specjalizuje się w zakresie psychologii zachowań bezpiecznych. Autorka wielu publikacji w  zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji, zasad motywowania do podejmowania zachowań bezpiecznych oraz zasad wdrażania programów profilaktycznych w tym BBS. Opracowała narzędzie do diagnozy kultury bezpieczeństwa oraz postaw wobec bezpieczeństwa.

Katarzyna Boczkowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ, biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii Kierownik Studiów Podyplomowych „Ergonomia, Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów zarządzania bezpieczeństwem, oceny ryzyka zawodowego Autorka wielu publikacji w obszarze kultury bezpieczeństwa i wdrażania BBS.

Monika Sałagacka

Magister psychologii o specjalności psychologia zdrowia i psychologia kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr w Łodzi jako koordynator do spraw szkoleń. Obecnie do głównych obszarów jej zainteresowań naukowych należy zjawisko prokrastynacji. Dodatkowo zajmuje się badaniem skłonności do podejmowania ryzyka vs zachowań bezpiecznych.

Julia Wągrowska

Magister psychologii, Członek Zarządu i Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracownik Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Naukowo zainteresowana psychologią emocji i spostrzeganiem społecznym oraz psychologią międzykulturową.