Zgodnie z § 22 pkt 1. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kadr zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 27.05.2022 r o godz. 17.00. Miejsce: Restauracja Soplicowo, ul. Stanisława Wigury 12A, 90-319 Łódź

Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Kadr za rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

 2. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 – mgr inż. Michał Frątczak.

 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Kadr za rok 2021 – Prezes Marta Znajmiecka-Sikora.

 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli pracy całokształtu działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia Rozwoju Kadr za rok 2021.

 5. Omówienie stawek wynagradzania członków Komisji Kwalifikacyjnej obowiązujących od 1 stycznia 2022 r oraz wynagrodzenia Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Kadr.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRK za rok 2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego SRK za rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi SRK.

 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu dochodów na cele statutowe.

 10. Rezygnacja z funkcji wiceprezesa Martyny Kaflik – Pieróg.

 11. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwoju Kadr.

 12. Działania Stowarzyszenia w roku 2022.

 13. Wolne wnioski.

Zarząd informuje, iż w przypadku braku odpowiedniego kworum, niemożności odbycia Walnego Zgromadzenia lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe odbycie się Walnego Zebrania, niniejszym wyznacza się drugi termin, w tym samym miejscu w tym samym dniu o godzinie 17:30.