SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Cel

Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi instalacji elektrycznych.

Profil uczestników

Szkolenie jest adresowane do osób przystępujących do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi instalacji elektrycznych.

Czas trwania szkolenia

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 minut)

Metody I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkolenie przeznaczone jest dla małych grup – maksymalnie 10-12 osób. Prowadzone jest metodą wykładowo-warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników. Uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznej nauki obsługi wybranych mierników firmy SONEL
i praktycznego wykonania podstawowych pomiarów omawianych na szkoleniu. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza uczeniu się przez doświadczenie, wytworzeniu osobistego zaangażowania, możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką
i doświadczeniami innych uczestników oraz porównania efektów własnych doświadczeń
z wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Program ramowy

Omówienie środków i rodzajów ochrony przeciwporażeniowej: ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) i przy uszkodzeniu (ochrony przed dotykiem pośrednim)

Omówienie zasad wykonywania pomiarów:

 • rezystancji izolacji kabli, przewodów
 • samoczynnego wyłączenie zasilania ( impedancji pętli zwarcia ) w układzie TN, TT
 • samoczynnego wyłączenia zasilania (impedancji pętli zwarcia w obwodach
z wyłącznikami różnicowoprądowymi, badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • rezystancji/impedancji podłóg i ścian

Omówienie wybranych zagadnień z zakresu pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych

 • wykonywanie pomiarów i badań w strefach zagrożonych wybuchem
 • wykonywanie badań i pomiarów instalacji odgromowych, rezystancji uziomów
 • badanie elektronarzędzi
 • badanie natężenia oświetlenia

Omówienie zasad wykonywania protokołów

Ćwiczenia praktyczne wykonywania pomiarów przy użyciu tablicy demonstracyjnej
i mierników firmy Sonel S.A.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Egzaminacyjną.

Wykładowca
Mgr inż. Wiesław Wołosz

 • Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektrycznego
 • Wieloletnie doświadczenie i praktyka przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych
 • Uprawnienia budowlane
 • Właściciel Firmy Electric Complex Wiesław Wołosz
 • W latach 1980 – 2000 Główny Inż. ds. Utrzymania ruchu Fagum Stomil. S.A.
 • W latach 2000 – 2017 Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
 • Członek komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki