SZKOLENIE DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH I GAZOWYCH

Cel

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z wymogami prawa.
Profil uczestników
Adresatami szkolenia są osoby, których praca związana jest z eksploatacją lub nadzorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Czas trwania

Szkolenie: 8 godzin dydaktycznych (8 x 45 minut) – jeden dzień szkoleniowy

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi, zakładającymi aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Program szkolenia

GRUPA 1.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

GRUPA 2.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
i instalacji wymienionych w ww. punktach.

GRUPA 3.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 2. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 3. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 4. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 5. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 6. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 7. aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Podstawa prawna prowadzenia szkoleń

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
informujemy, iż szkolenia zwolnione są z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 26 litera a) Ustawy o podatku od towarów i usług;

Sposób zaliczenia

Szkolenie kończy się egzaminem. Czas trwania egzaminów zależy od ilości egzaminowanych osób. Średni czas jednego egzaminu to 15 minut.

Mgr inż. Zdzisław Sobczak

 • Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektrycznego
 • Ukończone studium podyplomowe Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy w Energetyce Zawodowej
 • Specjalista ds. BHP
 • Wykładowca z zakresu zagadnień eksploatacji urządzeń energetycznych, organizacji pracy i BHP
 • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr

Mgr inż. Czesław Stępień

 • Wykładowca i trener w zakresie kwalifikacji energetycznych wymaganych przepisami Prawa Energetycznego Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3
 • Współpracuje z Ośrodkami Szkoleniowymi PRO EDU, WUREKS, CDG, WUR
 • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 322 działającej przy SITPChem
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr

Wykładowca
Mgr inż. Wiesław Wołosz

 • Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektrycznego
 • Wieloletnie doświadczenie i praktyka przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych
 • Uprawnienia budowlane
 • Właściciel Firmy Electric Complex Wiesław Wołosz
 • W latach 1980 – 2000 Główny Inż. ds. Utrzymania ruchu Fagum Stomil. S.A.
 • W latach 2000 – 2017 Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
 • Członek komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Mgr inż. Michał Frątczak

 • Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Certyfikowany przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
 • Posiada doświadczenie akademickie, jest wykładowcą na studiach dziennych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, na studiach podyplomowych Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ oraz Wydziału Prawa i Administracji UŁ, były trener TUV Akademia Polska Sp. z o.o.
 • Prezes łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr

Inż. Andrzej Bielecki

 • Inżynier w zakresie automatyki i metrologii elektrycznej
 • Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej
 • Doświadczony trener prowadzący kursy z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w krajowej energetyce
 • Aktywny Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr