EGZAMIN DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH I GAZOWYCH

Cel

Uzyskanie uprawnień w zakresie dozoru lub/i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z wymogami prawa.

Profil uczestników

Osoby, których praca związana jest z dozorem lub/i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Czas trwania

Zależy od ilości egzaminowanych osób. Średni czas jednego egzaminu wynosi 15 minut.

Informacja ogólna dotycząca organizacji egzaminów

  • Przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr działa Komisja Kwalifikacyjna nr 660.
  • Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się przed Zespołem Egzaminacyjnym Komisji Kwalifikacyjnej nr 660.
  • Egzaminatorami są osoby z wykształceniem wyższym, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianej problematyki, które zostały powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do członkostwa w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.
  • Aby przystąpić do egzaminu osoba zdająca musi okazać ważny dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty / paszport / karta pobytu).
  • Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne zgodne z obowiązującymi wzorami.

Procedura egzaminowania

  1. Osoby egzaminowane otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe opracowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej nr 660. Na życzenie Zleceniodawcy możemy wysłać pocztą komplet materiałów do zapoznania się (grupa 1, grupa 2, grupa 3 i grupa ogólna).
  2. Aby przystąpić do egzaminu Pracownik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku/wniosków w zależności od rodzaju uprawnień, o które się ubiega. Wniosek/wnioski muszą zostać zatwierdzone i podpisane przez Przełożonego danego Pracownika. Wnioski gotowe do wydruku zamieszczone są na stronie: https://srk.org.pl/egzaminy-d-i-e/
  3. Egzamin ma formę ustną i odbywa się przed Zespołem Egzaminacyjnym Komisji Kwalifikacyjnej nr 660. Osoba egzaminowana otrzymuje minimum 3 pytania z banku pytań (przykładowe pytania zawarte są w materiałach, o których mowa w pkt 1). Po zakończeniu, osoba egzaminowana otrzymuje od Zespołu Egzaminacyjnego informację zwrotną o wyniku egzaminu, którą potwierdza podpisem na protokole egzaminacyjnym.

Podstawa prawna prowadzenia egzaminów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189).

Kalkulacja cenowa

Jeden egzamin w zakresie dozoru lub eksploatacji od 01.01.2021 r. kosztuje 280,00 PLN (cena regulowana urzędowo w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce).
Informujemy, iż egzaminy zwolnione są z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 29 litera a) Ustawy o podatku od towarów i usług.