Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej

 

Zarówno potoczne obserwacje jak i badania naukowe wskazują jednoznacznie, że stosunek do ryzyka i bezpieczeństwa jest różny wśród kobiet i mężczyzn. Mężczyźni przejawiają większą gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w porównaniu z kobietami, tzn. częściej podejmują ryzykowne prace, uczestniczą w ryzykownych podróżach, uprawiają sporty ekstremalne i organizują sobie bardziej niebezpieczne zajęcia; jako użytkownicy ruchu drogowego – ryzykownie prowadzą pojazdy, kierują autem po spożyciu alkoholu i popełniają przestępstwa drogowe; są bardziej skłonni do stosowania używek oraz częściej angażują się w niebezpieczne praktyki seksualne, również częściej stają się sprawcami przemocy i zabójcami.

Wydaje się, że mężczyźni ewolucyjnie zostali wyposażeni w psychologiczne mechanizmy predysponujące ich do angażowania się w zachowania ryzykowne, a kobiety – do unikania ryzykownych sytuacji. Zdaniem niektórych badaczy, skłonność do podejmowania ryzyka pełni istotną rolę w procesie doboru płciowego i w toku ewolucji wpisała się w męski genotyp.

 

Czy tylko płeć biologiczna ma znaczenie?

W wyjaśnianiu przyczyn podejmowania ryzyka coraz częściej badacze zwracają uwagę na rolę czynników społecznych, odwołując się do procesu socjalizacji, w wyniku której dochodzi do przyswajania uwarunkowanych kulturowo ról płciowych i procesu formowania się tożsamości płciowej. Ryzykowanie utożsamiane jest zwykle z męskim stylem życia, mężczyźni powinni być odważni, nie stroniący od umiarkowanego ryzyka, oceniani są bardziej pozytywnie aniżeli ostrożni.

 

Głos w dyskusji nad rolą płci psychologicznej zabrały Marta Znajmiecka-Sikora i Monika Sałagacka. Niebawem ukaże się artykuł prezentujący wyniki badań których celem była analiza związku między płcią psychologiczną a stylem spostrzegania ryzyka (traktowanym jako czynnik motywujący do podejmowania określonego rodzaju zachowań ryzykownych) oraz a postawami wobec bezpieczeństwa w grupie kobiet i mężczyzn.