Biorąc pod uwagę to, jak rosnącą mobilność dywersyfikuje zarówno uczniów, jak i uczestników kursów zawodowych, nauczyciele i trenerzy szeroko rozumianego szkolnictwa zawodowego (VET) stoją przed wyzwaniem związanym z minimalizowanie różnic wewnątrz klas. Z perspektywy komunikacji międzykulturowej szczególną uwagę zwraca się na religię, pochodzenie i płeć jako potencjalne źródła jej zakłóceń.

Jednocześnie, kwalifikacje i umiejętności nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolnictwa zawodowego mają bezpośredni wpływ na jakość nauczania, co warto podkreślić zwłaszcza w kontekście zachęcania ich do uczestnictwa w procesie ciągłego rozwoju zawodowego (ang. continuous professional development – CPD).

Projekt e-VET | Empowering VET teachers  finansowany jest w ramach Akcji 2 “Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” programu Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet Łódzki. Działania realizowane są od października 2018 r. w pięciu krajach europejskich – Polsce, Bułgarii, Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze  i są ukierunkowane na podnoszenie kompetencji nauczycieli VET w Unii Europejskiej. Skoncentrowano się przy tym na pięciu kluczowych dla budowania przyjaznych środowisk wielokulturowych umiejętnościach – komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania w środowisku międzykulturowym, etyce i profesjonalizmie oraz rozwiązywaniu problemów i krytycznym myśleniu.

 

Główne cele projektu e-VET są następujące:

– ocena kompetencji nauczycieli z wykorzystaniem Narzędzia diagnostycznego on-line

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności miękkich usprawniających ich komunikację międzykulturową

– dostarczenie podręczników on-line służących wsparciu włączenia społecznego uczniów i uczestników kursów zawodowych

 

Obecnie (czerwiec 2020 r.) trwa faza pilotażowa projektu – testowany jest kurs e-learningowy e-VET, dostępny również w języku polskim na platformie platform.e-vetproject.eu. Pilotaż służy opracowaniu ostatecznej wersji kursu i zewnętrznej walidacji rezultatów przed ich upowszechnianiem w trakcie Multiplier events. Seminaria upowszechniające rezultaty projektu prowadzone będą przede wszystkim on-line – więcej informacji niebawem na stronie internetowej projektu i w mediach społecznościowych.

Zespół e-VET, Łódź, czerwiec 2020